Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Dinh d ư ỡng 2022

D ư ỡng sinh đư ờng đư ợc phát sóng vào n ă m 2009 trên kênh truyền hình vệ tinh Bắc Kinh của BTV, phát sóng lần đ ầu: 17:25 mỗi ngày, phát lại: 05:03 mỗi ngày, ng ư ời dẫn ch ươ ng trình là L ư u Hồng Duyệt và L ư u Tịnh. Ch ươ ng trình"D ư ỡng sinh đư ờng" áp dụng ph ươ ng thức phỏng vấn kết hợp với phim chuyên đ ề, lấy tôn chỉ"Truyền bá đ ạo d ư ỡng sinh, truyền thụ thuật d ư ỡng sinh" làm tôn chỉ, tuân theo l ý luận y học truyền thống, c ă n cứ vào t ư t ư ởng chỉ đ ạo"Thiên nhân hợp nhất" của d ư ỡng sinh học truyền thống Trung Quốc, giới thiệu một cách hệ thống v ă n hóa d ư ỡng sinh truyền thống Trung Quốc, đ ồng thời giới thiệu ph ươ ng pháp d ư ỡng sinh thực dụng có tính nhắm vào.

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-25 18:35:59,Update lần cuối1Năm trước

备注:
更新至第20221124期
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U8315
第20220101期第20220102期第20220103期第20220104期第20220105期第20220106期第20220107期第20220108期第20220109期第20220110期第20220111期第20220112期第20220113期第20220114期第20220115期第20220116期第20220117期第20220118期第20220119期第20220120期第20220121期第20220122期第20220123期第20220124期第20220125期第20220126期第20220127期第20220128期第20220129期第20220130期第20220131期第20220202期第20220203期第20220204期第20220206期第20220207期第20220208期第20220209期第20220210期第20220211期第20220212期第20220213期第20220214期第20220215期第20220216期第20220217期第20220218期第20220219期第20220220期第20220221期第20220222期第20220223期第20220224期第20220225期第20220226期第20220227期第20220228期第20220301期第20220302期第20220303期第20220304期第20220305期第20220306期第20220307期第20220308期第20220309期第20220310期第20220311期第20220312期第20220313期第20220314期第20220315期第20220316期第20220317期第20220318期第20220319期第20220320期第20220321期第20220322期第20220323期第20220324期第20220325期第20220326期第20220327期第20220328期第20220329期第20220330期第20220331期第20220402期第20220403期第20220404期第20220405期第20220406期第20220407期第20220408期第20220409期第20220410期第20220411期第20220412期第20220413期第20220414期第20220415期第20220416期第20220417期第20220418期第20220419期第20220420期第20220421期第20220422期第20220423期第20220424期第20220426期第20220428期第20220429期第20220430期第20220501期第20220502期第20220503期第20220504期第20220505期第20220506期第20220507期第20220508期第20220509期第20220510期第20220511期第20220512期第20220513期第20220515期第20220516期第20220517期第20220518期第20220519期第20220520期第20220521期第20220522期第20220523期第20220524期第20220525期第20220526期第20220527期第20220528期第20220529期第20220530期第20220531期第20220601期第20220602期第20220603期第20220604期第20220605期第20220606期第20220607期第20220608期第20220609期第20220610期第20220611期第20220612期第20220613期第20220614期第20220615期第20220616期第20220617期第20220618期第20220619期第20220620期第20220621期第20220622期第20220623期第20220624期第20220625期第20220626期第20220627期第20220628期第20220629期第20220630期第20220701期第20220702期第20220703期第20220704期第20220705期第20220706期第20220707期第20220708期第20220709期第20220710期第20220711期第20220712期第20220713期第20220714期第20220715期第20220716期第20220717期第20220718期第20220719期第20220720期第20220721期第20220722期第20220723期第20220724期第20220725期第20220726期第20220727期第20220728期第20220729期第20220731期第20220801期第20220802期第20220803期第20220804期第20220805期第20220806期第20220807期第20220808期第20220809期第20220810期第20220811期第20220812期第20220813期第20220814期第20220815期第20220817期第20220818期第20220819期第20220820期第20220821期第20220822期第20220823期第20220824期第20220825期第20220826期第20220827期第20220828期第20220829期第20220830期第20220831期第20220901期第20220902期第20220903期第20220904期第20220905期第20220906期第20220907期第20220909期第20220910期第20220911期第20220912期第20220913期第20220914期第20220915期第20220916期第20220917期第20220918期第20220919期第20220920期第20220921期第20220922期第20220923期第20220924期第20220925期第20220926期第20220927期第20220928期第20220929期第20220930期第20221001期第20221002期第20221003期第20221004期第20221005期第20221006期第20221007期第20221008期第20221009期第20221010期第20221011期第20221012期第20221013期第20221014期第20221015期第20221016期第20221017期第20221018期第20221019期第20221020期第20221021期第20221022期第20221023期第20221025期第20221028期第20221030期第20221031期第20221101期第20221102期第20221103期第20221104期第20221105期第20221106期第20221107期第20221108期第20221109期第20221110期第20221111期第20221112期第20221113期第20221114期第20221115期第20221116期第20221117期第20221118期第20221119期第20221120期第20221121期第20221122期第20221123期第20221124期

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ