Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Cá voi

达伦·阿伦诺夫斯基将执导、编写新片《庞然大物》(The Whale),布兰登·费舍(《森林泰山》《木乃伊》《地心历险记》)主演,A24出品。 基于Samuel D. Hunter创作的同名戏剧,讲述在爱达荷州乡村一个破旧的公寓里,重达六百磅的查理隐居避世,固执、坚决地要把自己吃死。随着查理越来越接近不可避免的命运,他的朋友丽兹(一个愤世嫉俗的无神论者护士)和埃尔德·托马斯(一个年轻而有前途的摩门教传教士)都试图在查理身上找到能被拯救的意志,无论是肉体上还是精神上。然而,只有与查理关系疏远的女儿艾莉才能让他看到目前绝望状态之外的未来,艾莉虽然尖酸刻薄、充满仇恨、浑身是刺,查理却能在她身上找到最后一次赎罪的机会,甚至可能是一丝希望。

Mở rộng tất cả
Cập nhật:

2023-02-27 00:01:28,Update lần cuối1Năm trước

备注:
HD
Đánh giá:

Phát lại Anthology
Sắp xếp

Chọn Play Source
鱼乐M3U81
无尽1

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ