Xem hồ sơ
  • Hồ sơ xem phim của tôi
Siêu ngôn ngữ sứ giả

Bô ̣ phim ha ̀ nh đ ô ̣ ng ky ̀ a ̉ o do Công ty TNHH Pha ́ t thanh Truyê ̀ n hi ̀ nh Hô ̀ ng Công sa ̉ n xuâ ́ t, V ă n Vi ̃ Hô ̀ ng gia ́ m chê ́, Ngô Siêu Vinh la ̀ m đ a ̣ o diê ̃ n, Trâ ̀ n Triê ̉ n B ằ ng, Đườ ng Thi Vịnh, Trâ ̀ n S ơ n Thông, V ươ ng Quân Hinh, L ư u Bội Nguyê ̣ t, Lâm T ử Thiện, Thâ ̉ m Châ ́ n Hiên, L ư u Di ̃ nh Vi ̃, Âu Thu ̣ y Vi ̃, v. v. diê ̃ n viên chi ́ nh đ a ̃ lâ ̀ n đ â ̀ u tiên pha ́ t so ́ ng ta ̣ i Hô ̀ ng Công, Trung Quô ́ c va ̀ o nga ̀ y 5 tha ́ ng 9 n ă m 2025, bô ̣ phim na ̀ y lâ ́ y anh hu ̀ ng kha ́ c n ă ng la ̀ m chu ̉ đ ê ̀, kê ̉ vê ̀ câu chuyê ̣ n 5 nhân vâ ̣ t thâ ́ p trong xa ̃ hô ̣ i la ̀ m nhân vâ ̣ t chi ́ nh tr ở tha ̀ nh anh hu ̀ ng đườ ng phô ́, mô ̣ t s ự bâ ́ t ng ờ, Sửa nhân sinh, kích phát siêu n ă ng lực, thức tỉnh chính ngh ĩ a sứ giả! N ă m nhân vật cấp thấp trong xã hội Chung Hiếu Niên (Trần Triển Bằng), Kiều Nh ư ợc Lam ( Đư ờng Thi Vịnh), Cao D ũ ng (Trần S ơ n Thông), Vi Thụy Kỳ (V ươ ng Quân Hinh) và Kha Thúy Bình (L ư u D ĩ nh V ĩ),

Mở rộng tất cả
Đạo diễn:
Cập nhật:

2022-11-26 07:57:41,Update lần cuối1Năm trước

集数:
更新至19集
Đánh giá:

Đang hot.

Chuyển đổi giao diện tối
Tin nhắn
Lên trên
Trang chủ
phim_ảnh
Phim truyền hình
Hoạt hình
Trang_chủ